Rozhodčí řízení je výrazně efektivnější a levnější alternativa ke klasickému řízení soudnímu, a to zejména s důrazem na rychlost a hospodárnost celého řízení. Pokud se smluvní strana chce domáhat nápravy svého porušeného práva soudní cestou, pak jedině rychlé a efektivní řízení, jehož výsledkem je pravomocné a vykonatelné rozhodnutí (exekuční titul) může vést k nápravě porušeného subjektivního práva. Rozhodčí řízení pak umí nahradit zdlouhavou a neefektivní cestu soudního řízení a je rychle, efektivně a hospodárně ukončeno formou rozhodčího nálezu se stejnou právní silou jako je rozsudek soudu. Mezi hlavní výhody rozhodčího řízení bychom mohli tedy řadit tyto:
Advokátní kancelář
Advokátní kancelář - rozhodčí řízení


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů

Rozhodčí doložka podnikatelé pdf / doc
Rozhodčí doložka spotřebitelé pdf / doc
Informace spotřebiteli pdf / doc
levněji než u soudu – soudní poplatek činí 5% z předmětu sporu, v rozhodčím řízení činí poplatek 3% z předmětu sporu,
rychleji než u soudu – průměrná délka rozhodčího řízení je v řádů týdnů, přičemž délka soudního řízení se zpravidla počítá v lepším případě na měsíce, v reálnějším spíše na roky,
jednoinstančnost – proti vydanému rozhodnutí rozhodce v rozhodčím řízení není možné podat opravný prostředek – doručením rozhodnutí stranám nabývá rozhodčí nález právní moci a do 3 dnů je vykonatelný – lze na základě něj nařídit exekuci, pokud není dobrovolně plněno = stejné účinky jako rozhodnutí soudu,
neveřejnost – rozhodčí řízení je neveřejné oproti soudnímu řízení, kdy může ve většině případů veřejnost být v soudní síni přítomna,
povinnost mlčenlivosti rozhodců o projednávané věci.