Advokátní kancelář - komplexní přehled služeb
právní služby včetně poradenství
příprava a sepis občanskoprávních smluv
právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, zástavní práva, věcná břemena, úschova peněz a listin)
vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rozhodnutí a exekuci
náhrada škody, reklamace
řešení dědických otázek
zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány (sepisy žalob a ostatních podání)
práva na ochranu osobnosti a dobré pověsti
Občanské právo
právní poradenství
příprava a sepis obchodněprávních smluv
zastupování při obchodních jednáních
obchodní a živnostenský rejstřík
vymáhání pohledávek, návrhy na výkon rozhodnutí a exekuci
cenné papíry, směnky a šeky
obchodní společnosti (zakládání, změny, zánik)
soudní a mimosoudní řešení obchodních sporů a nekalé soutěže
insolvenční návrhy, přihlášky pohledávek v konkurzu, zastupování v incidenčních sporech
výkon funkce rozhodce
Obchodní právo
právní poradenství
příprava a sepis pracovněprávních smluv
nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
náhrada škody vyplývající z odpovědnosti zaměstnanců i zaměstnavatelů
soudní i mimosoudní řešení pracovněprávních sporů
Pracovní právo
právní poradenství
zastupování při rozvodu manželství
majetkové vztahy manželů, sepis smluv o vypořádání společného jmění manželů
rodičovská práva k dětem, výživné
Rodinné právo
právní poradenství
sepis trestních oznámení
sepisování dohod v rámci trestního řízení
zastupování nezletilých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže
obhajoba v trestním řízení
Trestní právo
právní poradenství
zastupování a vyřizování záležitostí před orgány veřejné správy
zastupování v přestupkovém řízení
zastupování v rámci správního soudnictví, přezkum rozhodnutí orgánu veřejné správy soudy
zpracování ústavní stížnosti, zastoupení před Ústavním soudem České republiky
Správní a ústavní právo
Advokátní kancelář


Advokátní kancelář Brno     info@advokatni-kancelar-brno.eu     Příkop 8     tel. 776 490 752
výměna zpětných odkazů